Regulamin

Regulamin sprzedaży

Regulamin obowiązuje od 10.06.2016r.
 
I. Informacje ogólne
 
1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.FokaStara.pl jest firma Adila.pl Katarzyna Gruszecka-Kara zarejestrowana w Kłaj 4, 32-015 Kłaj, NIP: 683-178-85-25, REGON: 121566759 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
 
1.2. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: sklep@fokastara.pl lub numeru telefonu: 516 773 063.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

1.4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie www.FokaStara.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu, lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 5 i 6 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

1.6. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu).
 
1.7. Klienci mogą składać zamówienia za pomocą formularza zamówienia, drogą mailową lub telefonicznie.
 

2. Ceny i płatność.
   
2.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach  Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
   
2.2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy oraz ilości zakupionych towarów. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
   
2.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.  

2.4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
a) przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę w terminie 7 dni. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Adila.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
b) płatność przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.
c) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Blue Media S.A.– krajową instytucję płatniczą.
 

2.5. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:
    - Visa
    - Visa Electron
    - MasterCard
    - MasterCard Electronic
    - Maestro
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A

2.7. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub rachunki. Sklep nie wystawia faktur VAT.
 

3. Dostawa.

3.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 2.2. Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport.

3.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub firmy InPost (Paczkomaty), według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności o wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru osobistego.

3.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

3.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

3.5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3.6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń  przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.


4. Procedura rozpatrywania reklamacji.  

4.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

4.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu.
Reklamacje prosimy przesłać na adres:
Adila.pl
Kłaj 4
32-015 Kłaj
z dołączonym i podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu (paragon lub rachunek). Formularz reklamacyjny powinien zawierać następujące informacje:
Dane kontaktowe Klienta, datę zakupu towaru, nazwę reklamowanego towaru,  informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

4.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Reklamacje z tytułu rękojmi prosimy przesłać na adres:
Adila.pl
Kłaj 4
32-015 Kłaj
z dołączonym i podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu (paragon lub rachunek). Formularz reklamacyjny powinien zawierać następujące informacje:
Dane kontaktowe Klienta, datę zakupu towaru, nazwę reklamowanego towaru,  informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta.

4.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

4.5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4.6. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.5. Prawo do odstąpienia od umowy.
 
5.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 5.4, 5.5 i 5.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

5.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   
5.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5.8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

5.9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.


6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  

6.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

6.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

6.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


7. Ochrona danych osobowych.

7.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

7.2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

7.3. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:

a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

c) w razie wyrażenia oddzielnej zgody na przekazywanie informacji marketingowych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8 regulaminu).

7.4. Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par 4 regulaminu).

7.5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze sklepu internetowego FokaStara.pl i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.


8. Postanowienia końcowe  

8.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.  

8.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.  

8.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.9. Prawa autorskie.  

Opisy, zdjęcia przedmiotu oraz elementy HTML do niej dołączone są mojego autorstwa. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez mojej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.  ZAŁĄCZNIK 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas („Adila.pl, os. Sienkiewicza 18/8  32-020 Wieliczka, e-mail: sklep@fokastara.pl, tel. 516773063) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
W przypadku odstąpienia od Umowy koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
Odpowiadają Państwo również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.ZAŁĄCZNIK 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru.
Przesyłkę nadaj na adres:
Adila.pl
os. Sienkiewicza 18/8
32-020 Wieliczka
 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji)
Adila.pl
os. Sienkiewicza 18/8
32-020 Wieliczka


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adila.pl
os. Sienkiewicza 18/8
32-020 Wieliczka
sklep@fokastara.pl
Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..........................................................., numer oferty/kod produktu ......................................................
Data zawarcia umowy to ........................., data odbioru .........................
Imię i nazwisko .................................................................
Adres ...............................................................................
Data ................................................................................

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl